ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

contact us
logo

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦ ២០ ៨២៣២ ៧៨០៥

អ៊ីមែល៖  biz01@anywin.co.uk

ទូរសារ៖ ១៨០២៤៥៤៧៣៤០

Whatsapp៖ ១៨០២៤៥៤៧៣៤០

បន្ទប់លេខ ១២១៣, លេខ ៦៦២, ផ្លូវហ័ងពូកណ្តាលមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុស្រុកធានអានខេត្តក្វាងចូវប្រទេសចិន